Lazarević oduševio na povratku

Bo­jan La­za­re­vić je svoj po­vra­tak u Ra­da­no­vi­će obi­lje­žio sa dvi­je asi­sten­ci­je ko­ji­ma je zna­čaj­no do­pri­nio pre­o­kre­tu i po­bje­di pro­tiv Ru­da­ra.
– Lo­še smo otvo­ri­li meč, igra­li ne­ka­ko u gr­ču, pre­vi­še bo­ja­žlji­vo. U dru­gom po­lu­vre­me­nu to je već bi­la dru­ga pri­ča. Ofan­ziv­nom i hra­brom igrom, ka­kvom Gr­balj tre­ba da igra uvi­jek do­šli smo do tri ve­li­ka, mi­slim, ap­so­lut­no za­slu­že­na bo­da – re­kao je po­vrat­nik iz Mla­do­sti.
Vre­me­na za sla­vlje ne­ma. Mi­sli La­za­re­vi­ća i sa­i­gra­ča okre­nu­te su ka Pre­sto­ni­ci.
– Po­bje­da nad Ru­da­rom do­bi­će po­seb­no na zna­ča­ju ako po­zi­ti­van re­zul­tat ostva­ri­mo na Ce­ti­nju. Si­gur­no ne­će bi­ti la­ko, Lov­će­nu su bo­do­vi pre­ko po­treb­ni, ali i mi zna­mo šta se od nas oče­ku­je – po­ru­čio je Bo­jan La­za­re­vić.

Podijeli

Leave us a reply